TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE


POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu Tactical Emergency Casualty Care (TECC) je vyučovať štúdiami podložené a praxou overené život zachraňujúce techniky, taktiku a stratégiu najlepšej možnej starostlivosti o trauma pacientov v rizikovom  a komplexnom prostredí civilného života. Systém TECC je vyvinutý po vzore TCCC, komisiou pre TECC (Committee for Tactical Emergency Casualty Care - CoTECC), ktorá taktiež vykonáva pravidelnú úpravu a kontrolu študíjných materiálov. TECC zohľadňuje vysokú unikátosť operácií bezpečnostných a ozbrojených zborov.


TYPY KUZRZU:

 • Tactical Emergency Casualty Care  - Active Bystander (TECC - AB) je kurz určený pre širokú verejnosť a všetkých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl. Kurz učí koncept TECC a súbor život zachraňujúcich techník pre potreby poskytnutia základného ošetrenia trauma paciantov. Trvanie kurzu je 8 hodín.
 • Tactical Emergency Casualty Care - First Responder (TECC - FR) je kurz určený pre nezdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, nasadzovaný do operácií a priameho výkonu služby. Trvanie kurzu je 16 hodín.
 • Tactical Emergency Casualty Care - Medical Provider (TECC - MP) je kurz určený pre zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, vrátane lekárov, sestier a záchranárov, nasadzovaných do operácií a priameho výkonu služby, alebo takúto činnosť podporujúcich. Trvanie kurzu je 16 hodín.


TÉMY:


DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: TECC - AB - Široká varejnosť; TECC - FR - Príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl (OSSR, PZSR, ZVJS, KUFS, atď.); TECC - MP - Pracovníci IZS (HAZZ, ZZS, VZZS, HZS, atď.) a nemocničný zdravotnícky personál.
 • Trvanie kurzu: TECC - AB 8hod / TECC - FR 16hod / TECC - MP 16hod
 • Cena kurzu: TECC - AB 150eur / TECC - FR 200eur / TECC - MP 300eur
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)
 • Termín kurzu: Dostupné termíny nájdete v našom obchode
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skusenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát TECC (AB/FR/MP)


PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať


PRIPRAVUJEME UŽ ČOSKORO!