INFO


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


+421 903 740 712 SK

+964 751 043 8180 IQ

+961 713 50 127 LB

Malá 17, 811 02, Bratislava, Slovenská republika (Slovensko)


FAKTURAČNÉ ÚDAJE


NÁZOV: Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

SÍDLO: Pernek 141, 900 53, Pernek, Slovenská republika

REGISTER: Register mimovládnych neziskových organizácií, MV SR, VVS/1-900/90-44267

IČO: 42364639

DIČ: 2024131285


BANKOVÉ SPOJENIE


BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 5151176882/0900

IBAN: SK47 0900 0000 0051 5117 6882

BIC SWIFT: GIBASKBX


OFICIÁLNE LOGO