TACTICAL COMBAT 

CASUALTY CARE


POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu Tactical Combat Casualty Care (TCCC) je vyučovať štúdiami podložené a praxou overené život zachraňujúce techniky, taktiku a stratégiu najlepšej možnej starostlivosti o trauma pacientov na bojovom poli. Systém TCCC je vyvinutý Obrannou zdravotníckou agentúrou (Defense Health Agency - DHA) Ministerstva obrany Spojených štátov amerických (U.S. Department of Defense - US DOD). Na pravidelnú úpravu študijných materiálov dohliada a kontrolu nad nimi vykonáva komisia pre TCCC (Tactical Combat Casualty Care - CoTCCC). Akreditáciu kurzu zabezpečuje Národná asociácia zdrav. záchranárov, poskytujúca kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Spojených štátoch amerických (National Association of Emergency Medical Technicians - NAEMT).


TYPY KUZRZU:

 • Tactical Combat Casualty Care  - All Service Members (TCCC - ASM) je kurz určený pre všetkých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl. Kurz učí koncept TCCC a súbor život zachraňujúcich techník pre potreby poskytnutia základného ošetrenia trauma pacientov. Trvanie kurzu je 8 hodín.
 • Tactical Combat Casualty Care - Combat Lifesaver (TCCC - CLS) je kurz určený pre nezdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, nasadzovaný do operácií a priameho výkonu služby. Trvanie kurzu je 40 hodín. 
 • Tactical Combat Casualty Care - Medical Personnel (TCCC - CMC) je kurz určený pre zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, vrátane lekárov, sestier a záchranárov, nasadzovaných do operácií a priameho výkonu služby, alebo takúto činnosť podporujúcich. Trvanie kurzu je 16 hodín.


TÉMY:


DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: TCCC - ASM/CLS - Príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl (OSSR, PZSR, ZVJS, KUFS, atď.); TCCC - CMC - zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl  a nemocničný zdravotnícky personál
 • Trvanie kurzu: TCCC - ASM 8hod / TCCC - CLS 40hod / TCCC - CMC 120hod
 • Cena kurzu: TCCC - ASM 150eur / TCCC - CLS 550eur / TCCC - CMC 1000eur
 • Miesto konania kurzu:  Elite Training Center, Netolická 456, Lhenice, Česká Republika (https://www.elite-lhenice.cz/)
 • Termín kurzu: 17. - 21. 04. 2024
 • Ubytovanie a strava: Ubytovanie zabezpečené v objekte konania kurzu; strava individuálne.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Materiálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skúsenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát TCCC (ASM/CLS/CMC)


PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

 • Účastník je povinný riadiť sa inštrukciami v popise kurzu na webovej stránke a pokynmi inštruktora

PRIPRAVUJEME UŽ ČOSKORO!