PRESS UNDER FIRE

Popis kurzu

 • Press under Fire je kurzom prvej pomoci v taktických/bojových podmienkach ale aj každodennom živote, kedy je sám záchranca vystavený rizikám a je nútený pracovať pod zvýšeným stresom.
 • Kurz je určený pre široku verejnosť ale hlavne pre ludi pracujúcich v médiach a nachadzajúcich sa v rizikových oblastiach.
 • Kurz prebieha pod vedením skúsených záchranárov s dlhoročnou praxou v oblasti urgentnej medicíny a medicínov v bojových oblastiach.
 • Po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci kurzu certifikát.

Témy:

 • krajiny tretieho sveta, odľahlé a rizikové oblasti
 • výstroj/prostriedky osobnej ochrany
 • ozbrojený konflikt a jeho špecifiká
 • pohyb v ohrozenom priestore, kryt, útek
 • IFAK
 • ošetrenie podľa algoritmu MARCH/C-ABCD

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6-8 hod.
 • Cena kurzu: 100eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR

Podmienky účasti

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.

Registračný formulár - PRESS UNDER FIRE