PRESS IN DISTRESS


POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu Press in Distress je pripraviť absolventa na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v taktických podmienkach, kedy je sám záchranca vystavený bezpečnostným rizikám, je nútený pracovať pod zvýšeným stresom a jeho znalosti a zdroje sú výrazne limitované.

TÉMY:

 • Situačné povedomie, krajiny tretieho sveta, rizikové oblasti
 • Ozbrojený konflikt a jeho špecifiká
 • Pohyb v ohrozenom priestore, kryt a útek
 • Protokol CABCDE
 • IFAK a FAK (Individual First Aid Kit/ First Aid Kit)
 • Výstroj a prostriedky osobnej ochrany
 • KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia)

DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: Široká verejnosť a pracovníci médií (TV, PRINT, PHOTO-VIDEO, FREELANCE, atď)
 • Trvanie kurzu: 8 hod.
 • Cena kurzu: 120eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Malá č. 17, Bratislava, Slovenská Republika
 • Termín kurzu: aktuálne zverejnené na FB stránke
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skusenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát Press in Distress

PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať


REGISTRÁCIA POZASTAVENÁ!