STOP THE BLEED

ZAČNITE TU!

POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu Stop The bleed je pripraviť absolventa na správne rozpoznanie život ohrozujúceho krvácania a voľbu systematického postupu a jeho následnú zástavu. Štandardizovaný manažment a efektívna zástava masívneho krvácania sú jedinou prevenciou úmrtia z dôsledku krvácajúceho poranenia a vykrvácania


TÉMY:

 • Protokol ABCC
 • Končatinové škrtidlá
 • Tamponáda rán
 • Tlakové obväzy


DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: Široká verejnosť
 • Trvanie kurzu: 3hod.
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)
 • Termín kurzu: Viď varianty nižšie. Kurz začína o 15:00h v danom dátume.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skusenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát Stop The Bleed

PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

Vyberte si variant:

50,00 €