FIRST AID


POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu First Aid je pripraviť absolventa na poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových stavoch a nehodách. Kurz je zároveň vhodný pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov, zamestnancov v rámci bezpečnosti pri práci a iných osôb, ktoré podliehajú povinnosť držby certifikátu o absolvovaní kurzu prvej pomoci.


TÉMY:

 • Situačné povedomie
 • Protokol C-ABCDE
 • IFAK a FAK (Individual First Aid Kit/ First Aid Kit)
 • KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia)


DETAILY KURZU A CENA:

 • Cieľová skupina: Široká verejnosť
 • Trvanie kurzu: 6 hod.
 • Cena kurzu: 50eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Malá č. 17, Bratislava, Slovenská Republika
 • Termín kurzu: aktuálne zverejnené na FB stránke
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál,  výučbové pomôcky
 • Personálne zabezpečenie kurzu: akreditovaní inštruktori AEM s bohatými skusenosťami v oblasti poskytovania prvej pomoci
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát First Aid


PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať


REGISTRÁCIA POZASTAVENÁ!