FIRST AID

Kvalitnú výučbu v kurze prvej pomoci vykonávajú odborne pripravení inštruktori prvej pomoci Akademie urgentnej medicíny. Miesto konania kurzov je v učebni prvej pomoci na Strečnianskej 20, Bratislava, pripadne na dohode.

Kurz prvej pomoci - 8 hodín

Akadémia urgentnej medicíny je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. Z44865-2017-OZdv zo dňa 28.09.2017

KURZ PREBIEHA V 3 FÁZACH:

 • Teoretická časť - je zameraná na osvojenie si všeobecných zásad pri poskytovaní prvej pomoci (so zameraním nielen na úrazové stavy, ale aj akútne neúrazové stavy, ako napr. srdcový infarkt, mozgová cievna príhoda, dusenie sa, kŕčové stavy ... ).
 • Praktická časť - aplikácia a nácvik teoretických vedomostí v simulovaných podmienkach
 • Test - sa skladá z praktickej skúšky a teoretického testu.

KURZ PRVEJ POMOCI JE URČENÝ:

 • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov,
 • pre zamestnancov v rámci bezpečnosti pri práci,
 • pre širokú laickú verejnosť,
 • pre každého.

ZABEZPEČÍME:

 • materiálno - technické vybavenie v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z. z.,
 • flexibilitu výberu termínov kurzov,
 • kvalifikovaný inštruktorský tím,
 • výučbové miestnosti,
 • výhodnú cenu.