VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

Sídlo: Pernek 141, 900 53 Pernek, SR

IČO: 42364639

DIČ: 2024131285

Kontaktná osoba: Marek Škultéty

E-mail: projects@academyofemergencymedicine.sk

2. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka zdravotníckych výučbových pomôcok na rok 2020/2021. Dodávka zdravotníckych výučbových pomôcok bude realizovaná na základe objednávky počas roka 2020/2021. Objednávka bude dodávateľovi zaslaná e-mailovou korešpondenciou. Cena za dodávku zdravotníckych výučbových pomôcok bude uhradená na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní.

3. Zoznam zdravotníckych výučbových pomôcok:

Simulačná a maskovacia sada zranení - Sada imitácie zranenia od zbraní hromadného ničenia 2ks + Sada extrémnych traumatických zranení 1ks

Trenažér FAST/IO - Simulátor pre nácvik hrudnej intraoseálnej infúzie u dospelého 1ks

Trenažér pre chirurgické sprístupnenie dýchacích ciest - Trenažér koniotómie 1ks

Figuríny pre nácvik záchranných techník - Figurína pre nácvik záchranných techník 3ks

Figurína na nácvik evakuačných techník a sada zranení - Zdokonalená figurína pre nácvik záchranných techník 75 kg 1ks + Trauma Randy rozširujúca maskovacia sada - krycia maskovacia sada 1ks

Figurína k výučbe krízových stavov - Trauma HAL® s OMNI2 - pacientský simulátor pre nácvik starostlivosti o zraneného na mieste 1ks

Model pretlakového pneumotoraxu a drenáže hrudníka - Model pretlakového pneumotoraxu 1ks + Figurína pre hrudnú drenáž 1ks

Trenažéry na výplň krvácajúcich rán a umelá krv - Simulátor dvoch zranení s

púzdrom 3ks

4. Miesto plnenia:

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine, Pernek 141, 900 53, Bratislava, SR

5. Cena zákazky:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky bolo vykonané oslovením troch možných dodávateľov prostredníctvom e-mailu. Žiadateľ vychádzal z ponúk predložených nasledujúcimi firmami:

TRILAB SK s.r.o. predložené dňa 21. 09. 2020 cena: 35 045€ bez DPH / 42 054€ s DPH
Daffer spol. s.r.o predložené dňa 17. 09. 2020 cena: 33 725€ bez DPH / 40 470€ s DPH
Helago-SK s.r.o. predložené dňa 16. 09. 2020 cena: 33 333,33€ bez DPH / 40 000€ s DPH

Predpokladaná hodnota zákazky: 34 034,44€ bez DPH / 40 842,33€ s DPH

7. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 5 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

8. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť výhradne e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 30. 09. 2020 do 18:00 hodiny.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 02. 10. 2020. Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

10. Zverejnenie výzvy:

Výzva bola zverejnená dňa: 26. 09. 2020