VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

Sídlo: Pernek 141, 900 53 Pernek, SR

IČO: 42364639

DIČ: 2024131285

Kontaktná osoba:

E-mail: 

2. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka zdravotníckych výučbových pomôcok na rok 2020/2021. Dodávka zdravotníckych výučbových pomôcok bude realizovaná na základe objednávky počas roka 2020/2021. Objednávka bude dodávateľovi zaslaná e-mailovou korešpondenciou. Cena za dodávku zdravotníckych výučbových pomôcok bude uhradená na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní.

3. Zoznam zdravotníckych výučbových pomôcok:

Simulačná a maskovacia sada zranení - Sada imitácie zranenia od zbraní hromadného ničenia 2ks + Sada extrémnych traumatických zranení 1ks

Trenažér FAST/IO - Simulátor pre nácvik hrudnej intraoseálnej infúzie u dospelého 1ks

Trenažér pre chirurgické sprístupnenie dýchacích ciest - Trenažér koniotómie 1ks

Figuríny pre nácvik záchranných techník - Figurína pre nácvik záchranných techník 3ks

Figurína na nácvik evakuačných techník a sada zranení - Zdokonalená figurína pre nácvik záchranných techník 75 kg 1ks + Trauma Randy rozširujúca maskovacia sada - krycia maskovacia sada 1ks

Figurína k výučbe krízových stavov - Trauma HAL® s OMNI2 - pacientský simulátor pre nácvik starostlivosti o zraneného na mieste 1ks

Model pretlakového pneumotoraxu a drenáže hrudníka - Model pretlakového pneumotoraxu 1ks + Figurína pre hrudnú drenáž 1ks

Trenažéry na výplň krvácajúcich rán a umelá krv - Simulátor dvoch zranení s

púzdrom 3ks

4. Miesto plnenia:

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine, Pernek 141, 900 53, Bratislava, SR

5. Cena zákazky:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky bolo vykonané oslovením troch možných dodávateľov prostredníctvom e-mailu. Žiadateľ vychádzal z ponúk predložených nasledujúcimi firmami:

TRILAB SK s.r.o. predložené dňa 21. 09. 2020 cena: 35 045€ bez DPH / 42 054€ s DPH
Daffer spol. s.r.o predložené dňa 17. 09. 2020 cena: 33 725€ bez DPH / 40 470€ s DPH
Helago-SK s.r.o. predložené dňa 16. 09. 2020 cena: 33 333,33€ bez DPH / 40 000€ s DPH

Predpokladaná hodnota zákazky: 34 034,44€ bez DPH / 40 842,33€ s DPH

7. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 5 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

8. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť výhradne e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 30. 09. 2020 do 18:00 hodiny.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 02. 10. 2020. Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

10. Zverejnenie výzvy:

Výzva bola zverejnená dňa: 26. 09. 2020

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

Sídlo: Pernek 141, 900 53 Pernek, SR

IČO: 42364639

DIČ: 2024131285

Kontaktná osoba:

E-mail:

2. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka zdravotníckeho materiálu na rok 2020/2021. Dodávka zdravotníckeho materiálu bude realizovaná na základe objednávky počas roka 2020/2021. Objednávka bude dodávateľovi zaslaná e-mailovou korešpondenciou. Cena za dodávku zdravotníckych výučbových pomôcok bude uhradená na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní.

3. Zoznam zdravotníckeho materiálu:

Tlakové obväzy - Izraelský tlakový obväz FCP 07 - 50ks

Hrudné krytie - Hyfin Vent Chest Seal Twin Pack - 50ks

Škrtidlá - CAT GEN7 Tourniquet - 50ks

Vzduchovody - Nosný vzduchovod Rusch - 50ks

Dekompresné ihly - ARS Needle 3,25 x 14G - 50ks

Gázy - Quik Clot Gauze - 150ks

Termofólie - Termofólia - 100ks

Laryngeálne masky a tubusy - Set laryngeálnych tubusov LTS-D - 2ks

Intraoseálne sety - Intraoseálny set - Arrow IZ-IO Driver - 2ks

Intraoseálne sety - IZ IO Needle and Stabilizer - 10ks

Cric sety - CricKit NAR - 2ks

Fonendoskopy - Littmann Classic III Black - 4ks

Tlakomery - Tonometr Durashock 55 - 4ks

SPO2 monitory - SpO2 Onyx 9590 / Onyx II 9550 - 4ks

Glukomery - One Touch Select Plus - 4ks

Defibrilátory (AED) - AED - 1ks

Defibrilátory (AED) - AED Battery Pack - 1ks

Defibrilátory (AED) - AED obal- 1ks

Defibrilátory (AED) - AED Pedi elektrody - 2ks

Defibrilátory (AED) - Stat Padz elektrody - 2ks

Defibrilátory (AED) - EKG elektrody 50ks balenie - 2ks

Laryngoskopy - AMBU King Vision aBlade Video Laryngoscope - 1ks

Nožnice - Leatherman RAPTOR - TAN - 5ks

Nástroje - Leatherman Signal-TAN - 5ks

Nástroje - BIT KIT - Black - 5ks

Nástroje - Nástavec na bity - black - 5ks

CO2 monitory - Dräger Pac 8500 - 5ks

Fixátory panvy - SAM Pelvic Sling II - 2ks

Junkčné turnikety - SAM junctional Tourniquet - 2ks

4. Miesto plnenia:

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine, Pernek 141, 900 53, Bratislava, SR

5. Cena zákazky:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Výsledok prieskumu trhu:

Prieskum trhu bol vykonaný oslovením troch možných dodávateľov prostredníctvom e-mailu. Žiadateľ vychádzal z ponúk predložených nasledujúcimi firmami:

Inprokom s.r.o. predložené dňa 26. 10. 2020 cena: 24 824,33€ bez DPH / 29 999,87€ s DPH
Bexamed s.r.o predložené dňa 19. 10. 2020 cena: 25 685,76€ bez DPH / 31 039,93€ s DPH
Selvit spol. s.r.o. predložené dňa 12. 10. 2020 cena: 29 548€ bez DPH / 34 376€ s DPH

7. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 5 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

8. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť výhradne e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 12. 10. 2020 do 18:00 hodiny.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný dátum vyhodnotenia ponúk sa uskutoční dňa 13. 10. 2020. Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

10. Zverejnenie výzvy:

Výzva bola zverejnená dňa: 8. 10. 2020