VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa
Názov a sídlo spoločnosti:
Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine
Pekníková 11, 841 02 Bratislava
IČO: 42364639
DIČ: 2024131285
Kontaktná osoba, Matej Karlák, e-mail: info@academyofemergencymedicine.sk

2. Predmet obstarávania
Dodávka zdravotníckeho materiálu a trenažérov.
Predmetom obstarávania je dodávka zdravotníckeho materiálu a trenažérov na rok 2018/2019. Dodávka zdravotníckeho materiálu a trenažérov bude realizovaná na základe objednávky počas roka 2018/2019. Objednávka bude dodávateľovi zaslaná e-mailovou korešpondenciou. Cena za dodávku zdravotníckeho materiálu a trenažérov bude uhradená na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní.

Zoznam zdravotníckeho materiálu a trenažérov:

Olaes Modular Bandage 4 inch
Olaes Modular Bandage 6 inch
S-rolled EZ Gauze
CAT GEN7 Combat Application Tourniquet- taktické škrtidlo
Hyfin Vent Chest Seal Twin Pack
QuikClot combat gauze
Nosný vzduchovod 28 size
Dekompresná ihla 3,25 x 14 G
Kerlix obväz 8,6 x 3,2 cm
Treba uviesť cenu v eurách za 1 kus pri objednávke v počte kusov: 1 ks, 50 ks, 100 ks, 150, 200 ks, bez DPH a s DPH.

Tréningové modely:

Model dospelého na kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) torzo s možnosťou vyhodnotiť kvalitu poskytovanej (KPR) pomocou svetelného zobrazenia v počte 2 ks.
Model dieťaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) torzo s možnosťou vyhodnotiť kvalitu poskytovanej (KPR) pomocou svetelného zobrazenia v počte 1 ks.
Model na vykonanie koniotómie(chir. sprístupnenie dýchacích ciest) v počte 2 ks.
Model na nácvik dekompresie tenzného pneumothoraxu v počte 1 ks.
Model na sprístupnenie dýchacích ciest (heimlichov a gordonov manéver) v počte 1 ks.
Model na sprístupnenie dýchacích ciest( NPA, OPA, INT, LT) v počte 1 ks.

3. Miesto plnenia:
Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine
Pekníková 11, 841 02 Bratislava

4. Cena zákazky
Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:
- Cena bez DPH
- Cena s DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

5. Uchádzač predloží:
Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania ponúk
Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť výhradne e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 31.12.2018 do 12.00 hodiny.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.01.2019. Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

Výzva bola zverejnená dňa: 29.11.2018