PROLONGED CASUALTY CARE


POPIS KURZU:

 • Cieľom kurzu Prolonged Casualty Care (PCC) je vyučovať štúdiami podložené a praxou overené techniky a zručnosti problematiky prolongovanej zdravotnej starostlivosti o zraneného v poli. Nad odporúčaniami klinickej praxe a študijnými materiálmi PCC vykonáva dohľad pracovná skupina (PCC Work Group), ktorá je súčasťou Obrannej trauma-komisie (Defense Committee on Trauma), zriadenej Jednotným trauma systémom (Joint Trauma System), Centra výnimočnosti vojenských zdravotníckych systémov Ministerstva obrany Spojených štátov amerických (The Department of Defense Military Health System Centers of Excellence). 


TYPY KURZU:

 • Prolonged Casualty Care (PCC) je kurz určený pre zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, vrátane lekárov, sestier a záchranárov, nasadzovaných do operácií a priameho výkonu služby, alebo takúto činnosť podporujúcich, so znalosťami minimálne na úrovni TCCC - CMC resp. TCCC - CPP. Trvanie kurzu je non-stop 7dní/168hodín.


TÉMY:


DETAILY KURZU:

 • PCC - zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl
 • Trvanie kurzu: PCC 7dní/168hod
 • Cena kurzu: PCC - 700eur
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)  
 • Termín kurzu: Dostupné termíny nájdete v našom obchode
 • Ubytovanie a strava: Ubytovanie a strava zabezpečené v objekte konania kurzu
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Materiálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skúsenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát Prolonged Casualty Care (PCC) a Trauma Hemostatis and Oxygenation research (THOR)


PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

 • Účastník je povinný riadiť sa inštrukciami v popise kurzu na webovej stránke a pokynmi inštruktora

PRIPRAVUJEME UŽ ČOSKORO!