PROLONGED FIELD CARE


Popis kurzu:

  • Kurz Prolonged Field Care je zameraný na problematiku poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach, kde nie je vždy možný skorý odsun pacienta na vyššiu etapu starostlivosti. Ak sa jedná o prostredie taktickej/bojovej alebo civilné, v určitej fázy ošetrenia už nie sme schopný pomocou konvenčného prístupu zaistiť pacientovi adekvátnu pomoc.
  • V tomto kurze získate znalosti a zručnosti, ktoré Vám dopomôžu k poskytovaniu adekvátnej a efektívnej starostlivosti pre zranených v mimoriadnych podmienkach, kedy je evakuácia zraneného odložená o niekoľko hodín.
  • Kurz je určený pre záujemcov o problematiku taktickej medicíny a medicíny v mimoriadnych podmienkach, ktorý majú znalosti minimálne na úrovni TCCC MP. Svojím charakterom je kurz vhodný pre pracovníkov zabezpečujúcich urgentnú zdravotnú pomoc v krajinách tzv. tretieho sveta, vojnových konfliktoch, po živelných katastrofách a podobne.
  • Kurz nasleduje smernice The Prolong Field Care Working group, CoTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care), THOR ( Trauma Hemostatis and Oxygenation research).
  • Do kurzu sú implementované skúsenosti inštruktorov s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti nadobudnuté aj počas ofenzív proti ISIS v meste Mosul a ďalších oblastiach (Operation Inherent Resolve).
  • Celý kurz prebieha na území Irackej republiky a autonómneho regiónu Kurdistan . Celková časová dotácia kurzu je 168hodín.

Podmienky účasti:

  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.
  • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

  • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.


PRIPRAVUJEME UŽ ČOSKORO!