LEO/CIV FIRST RESPONDER

Popis kurzu

 • First responder je kurzom prvej pomoci v taktických podmienkach ale aj každodennom živote, kedy je sám záchranca vystavený rizikám a je nútený pracovať pod zvýšeným stresom
 • Kurz je určený pre široku verejnosť ale hlavne pre ludi pracujúcich  a nachadzajúcich sa v rizikových oblastiach
 • Kurz prebieha pod vedením skúsených záchranárov s dlhoročnou praxou v oblasti urgentnej medicíny a medicíy v bojových oblastiach
 • Po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát


Témy:

 • Situačné povedomie, aktívny strelec a terorizmus (Run, Hide, Fight)
 • Protokol C-ABCDE
 • C - Catastrophic haemorrhage
 • A - Airway
 • B - Breathing
 • C - Circulation
 • D - Disability/Disfunction
 • E - Exposure/Evacuation
 • IFAK a FAK (Individual First Aid Kit/ First Aid Kit)
 • KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia)

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6-8 hod.
 • Cena kurzu: 100eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Malá č. 17, Bratislava, Slovenská Republika
 • Termín kurzu: aktuálne zverejnené na FB stránke
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári a inštruktori AEM s bohatými skusenosťami z oblasti bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach

Podmienky účasti


 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.Registračný formulár - LEO/CIV FIRST RESPONDER